Menu

Algemene voorwaarden van Cycle England

Algemene voorwaarden van Cycle England

1 Inleiding

Wij staan in England geregistreerd onder nummer 02896762, met als maatschappelijke zetel Dry Sand Foundry, Foundry Square, Leeds, West Yorkshire, LS11 5DL.

Door het gebruik van deze website bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen en dat u ermee instemt om daar wettelijk aan te zijn gebonden en tevens met ons privacybeleid (gepubliceerd op www.Cycle-England.co.uk/nl/privacybeleid en waarnaar hier wordt verwezen).

Het is uw verantwoordelijkheid om u regelmatig op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden, om ervoor te zorgen dat u zich bewust bent van eventuele wijzigingen. Als u de website na de melding van een wijziging gebruikt, betekent dit dat u de aangepaste algemene voorwaarden accepteert.

Gebruik deze website alleen als u deze algemene voorwaarden accepteert.

2 Definities en interpretatie

"Inhoud" wil zeggen alle inhoud en materialen, inclusief maar niet beperkt tot tekst, woorden, foto's en beelden die zijn weergegeven op de website;

"Deal(s)" wil zeggen promotionele producten en diensten die door een verkoper worden aangeboden;

"intellectuele eigendommen" wil zeggen alle rechten in verband met auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, ontwerprechten en alle andere intellectuele-eigendomsrechten, in elk geval al dan niet geregistreerd, en inclusief alle aanvragen (en rechten daarop) van, en verlengingen of uitbreidingen van deze rechten en alle soortgelijke of equivalente rechten of vormen van bescherming die blijven bestaan of zullen blijven bestaan, nu of in de toekomst, in enig deel van de wereld;

"Verkoper(s)" wil zeggen een derde partij die promotionele producten en diensten aanbiedt in verband met deals op de website;

"Privacybeleid" wil zeggen het privacybeleid van Cycle England dat op www.Cycle-England.co.uk/nl/privacybeleid staat gepubliceerd;

"Diensten" wil zeggen aanbevelingen door Welcome to Yorkshire voor producten en diensten inclusief deals die door verkopers worden aangeboden;

"Gebruikers-id" wil zeggen de aanmeldingsgegevens die aan de individuele gebruikers van de website worden verstrekt;

"u" en "uw" verwijzen naar u als gebruiker van de website;

"Bon(nen)" wil zeggen een bon voor promotionele producten en diensten in verband met deals van verkopers.

3 Gedragsregels

(a) nauwkeurige en complete informatie zult opgeven bij het opstellen van een account of het inschrijven voor onze diensten;

(b) volledig verantwoordelijk bent voor uw gebruikers-id en de activiteiten die voorkomen terwijl u ingelogd bent op of terwijl u gebruik maakt van Cycle-England.co.uk met behulp van uw gebruikers-id;

(c) geen gebruik van Cycle-England.co.uk zult maken om enige persoonlijk identificeerbare gegevens te vergaren, inclusief namen, e-mailadressen, of andere gegevens van accounts, voor commerciële doeleinden;

(d) geen gebruik zult maken van de communicatiesystemen die gemaakt zijn door, of contacten die gemaakt zijn op Cycle-England.co.uk voor commerciële doeleinden;

(e) geen illegale of onwettelijke activiteiten mag doen of aanmoedigen tijdens het gebruik van de website of diensten;

(f) niets mag uploaden, verspreiden of printen dat schadelijk zou kunnen zijn voor minderjarigen;

(g) niet mag proberen om de correcte werking van de website of diensten te ontmantelen of in gevaar te brengen of op andere manieren mag proberen om de broncode van de software (inclusief de hulpmiddelen, methodes, processen en infrastructuur) te bemachtigen die ten grondslag ligt aan de website;

(h) niet mag proberen om toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website of diensten waarvoor u geen toegangsrechten heeft;

(i) geen vorm van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige codes mag uploaden of verzenden;

(j) de website of diensten niet mag gebruiken om ongewenste e-mailadvertenties of spam te genereren;

(k) geen automatische of handmatige processen mag gebruiken om informatie op de website of diensten te zoeken of te vergaren, of om op enigerlei wijze de correcte werking van de website en diensten te verstoren;

(l) geen andere gebruiker mag imiteren.

4 Uw account

Individuen en entiteiten waarvan het privilege van toegang tot de website of het gebruik van de diensten voorheen beëindigd is door Cycle-England.co.uk mogen zich niet inschrijven voor een account, en u mag zulke individuen geen toestemming geven om namens u gebruik te maken van uw account.

Als iemand toegang krijgt tot onze website of diensten met behulp van een gebruikers-id die wij aan u hebben verstrekt, namen wij aan dat deze toegang door u is verwezenlijkt. U draagt de volledige verantwoordelijk voor enige en alle toegang tot de website en al het gebruik van de diensten door personen die gebruik maken van uw gebruikers-id. Laat het ons onmiddellijk weten als u zich ervan bewust wordt dat uw Gebruikers-id zonder uw toestemming wordt gebruikt.

5 Beveiliging en privacy

Alle informatie wordt door het proces gecodeerd zodat geen onbevoegde derde partij toegang heeft tot de gegevens. Uw browser zal bevestigen dat u in een beveiligde omgeving winkelt door in het relevante deel van de website ofwel een pictogram of een afbeelding van een slot naast de betaalgegevens te tonen.

Er worden op de website geen gevoelige gegevens (inclusief creditcardgegevens) bewaard.

Het privacybeleid maakt deel uit van onze overeenkomst met u en is via een verwijzing opgenomen in deze algemene voorwaarden. Voor de volledige details wordt u verwezen naar ons privacybeleid op www.cycle-england.co.uk/nl/privacybeleid

6 Informatie en overige inhoud

(a) enige rechten van derden overtreedt, inclusief zonder beperking, de privacy- en intellectuele-eigendomsrechten van enige derde partij;

(b) onwettig, smadelijk, discriminerend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, beledigend, bedreigend, intimiderend, hatelijk is of gedrag aanmoedigt dat als strafrechtelijke overtreding kan worden beschouwd, tot burgerlijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden, enige wet overtreedt of op een andere manier ongepast is, zoals volledig naar eigen goeddunken kan worden bepaald door Cycle England;

(c) onjuist of onnauwkeurig is; of

(d) de positie en reputatie van Welcome to Yorkshire en haar leden, aangeslotenen, adverteerders, verkopers of andere geassocieerde partijen zou kunnen beschadigd.

U gaat ermee akkoord om de website en diensten op eigen risico te gebruiken. Wij kunnen gebruikersaccounts en/of inhoud van de website verwijderen als wij vinden of verdenken dat deze accounts of inhoud deze algemene voorwaarden of de betreffende overeenkomst met de overtredende gebruiker(s) schendt, maar wij zijn daartoe niet verplicht. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor uw blootstelling aan de inhoud van de website, ongeacht of deze de beleidslijnen in verband van de inhoud overtreedt.

7 Afwijzing van aansprakelijkheid t.o.v. inhoud

Wij geven geen andere garantie van de privacy en beveiliging dan nadrukkelijk in ons privacybeleid staat vermeld. Bovendien wordt er geen garantie gegeven dat de website op een voortdurende basis beschikbaar en toegankelijk zal zijn op tijden of locaties van uw keus en wij stellen ons niet aansprakelijk voor verliezen of schade als gevolg van zo'n onbeschikbaarheid.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor virussen. U wordt aanbevolen om alle van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie of beelden downloadt van de website.

Men mag zich niet op dit advies baseren en het mag niet als vervanging worden gebruikt voor juridisch of ander professioneel advies over uw specifieke vereisten.

8 Links naar websites van derden

De links op de website leiden u naar andere websites waar wij geen controle over hebben en wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites of links in gelinkte websites. De links op de website worden uitsluitend voor het gemak aan u verschaft en de opname van de links impliceert geen betrouwbaarheid of onderschrijving door ons van de inhoud van deze websites van derden.

U dient de algemene voorwaarden van die websites te lezen voordat u ze gebruikt en eventuele vragen of opmerkingen over de inhoud van de gelinkte website aan de verschaffer van de relevante website richten.

9 Intellectuele eigendommen

Wij geven u geen vergunning onder enige van deze intellectuele-eigendomsrechten door middel van deze algemene voorwaarden, behalve voor het beperkte recht om gebruik te maken van de website en diensten in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Overige producten en bedrijfsnamen die op de website staan vermeld of die als onderdeel van de diensten worden geleverd, kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Wij behouden ons alle rechten voor die niet in de algemene voorwaarden nadrukkelijk aan u zijn gegeven.

Dit omvat zonder beperking de tekst, software, scripts, grafische vormgeving, beelden, foto's, geluiden, interactieve functies en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen, die het eigendom zijn van of gelicenseerd zijn door Welcome to Yorkshire, onderhevig aan auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten volgens de wet, de wet van de rechtsgebieden waar u woont en internationale verdragen.

Wij behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk in en op de website en diensten worden gegeven.

10 Auteursrechten

Alle rechten, behalve die nadrukkelijk worden verleend, worden voorbehouden.

11 Elektronische communicatie

Voor contractuele doeleinden (a) gaat u akkoord met de ontvangst van communicatie van Cycle England in een elektronische vorm; en (b) gaat u ermee akkoord dat alle algemene voorwaarden, overeenkomsten, meldingen, vrijgaven en andere berichten die Cycle England u elektronisch geeft, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan zulke berichten zouden voldoen als ze schriftelijk zouden zijn gebeurd. Het voorgaande heeft geen invloed op uw niet voor afstand vatbare rechten.

12 Aanbiedingen

Door een bestelling te doen van een aanbieding, doet u een aanbod om de geselecteerde aanbieding te kopen volgens de termijnen, beperkingen en voorwaarden in verband met de aanbieding. U mag uitsluitend een bestelling doen van een aanbieding als u minstens 18 jaar oud bent. Zodra u uw bestelling heeft gedaan, zult u een bevestiging ontvangen van de aanbieding waarvan u gebruikt wilt maken. Wij zullen u per e-mail laten weten wanneer de bon voor de aanbieding kan worden gebruikt. 

De vervaldatum van de bon staat op de bon gedrukt. De verkoper is verplicht om de bon in te wisselen in overeenstemming met de wet.

Bij restitutie van een bon ontvangt u een kredietcode (credit code). Deze kredietcode kan worden gebruikt om andere bonnen te kopen tot aan de waarde van de restitutie of als gedeeltelijke betaling van een bon met een hogere waarde. De wederverkoop van een kredietcode is streng verboden.

Elke aanbieding heeft specifieke termijnen, beperkingen en voorwaarden in verband daarmee, en u krijgt die te zien wanneer u de bepaalde aanbieding koopt. De specifieke voorwaarden van de aanbieding gaan voor bij inconsistente bepalingen in deze algemene voorwaarden, behalve waar deze voorwaarden verboden worden door de betreffende wetgeving.

Tenzij anders staat vermeld op de bon of vereist wordt door de wet, gelden de volgende extra voorwaarden voor alle bonnen:

(a) bonnen moeten voorafgaand aan de vervaldatum worden gebruikt die op elke apart bon staat vermeld.

(b) bonnen hebben geen geldwaarde;

(c) behalve waar dit door de wet wordt vereist, wordt er geen geld teruggegeven voor een gedeeltelijke inwisseling van het betaalde deel van een bon;

(d) er wordt geen restitutie of tegoed gegeven voor een gedeeltelijke inwisseling van het promotionele deel van een bon;

(e) het gebruik van een bon voor alcoholische dranken is geheel naar goeddunken van de verkoper, tenzij anders staat vermeld op de bon;

(f) bonnen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met enige andere promoties, tenzij anders staat vermeld op de bon;

(g) bonnen kunnen niet worden gebruikt voor belasting, uitstaande bedragen, verzending of hantering, al naar gelang van toepassing;

(h) noch Cycle England noch de verkoper is verantwoordelijk voor verloren of gestolen bonnen of referentienummers daarvan;

(i) gedupliceerd gebruik, verkoop of verhandeling van bonnen is verboden.

Om alle twijfel weg te nemen, doet Cycle England de marketing van de deals en handelt zij als agent bij de verkoop van bonnen namens de verkopers. De verkoper is degene die de bon uitgeeft. Als uitgever van de bon is de verkoper volledig verantwoordelijk voor enige en alle letsel, ziekte, schade, vorderingen, aansprakelijkheden, onkosten, bestedingen en kosten die door u worden geleden, en die geheel of deels zijn veroorzaakt door de verkoper of diens producten en diensten, en tevens voor enige aansprakelijkheid als gevolg van niet of gedeeltelijk ingewisselde bonnen. Door de aankoop van een deal, bemachtigt de klant het recht om een bon uit te draaien die door de deelnemende verkoper wordt uitgegeven en om de bon te gebruiken in overeenstemming met de termijnen en bepalingen van deze algemene voorwaarden. Of u de bon al dan niet besluit te printen en/of in te wisselen is volledig naar eigen goeddunken.

Wij kunnen van tijd tot tijd speciale promoties of wedstrijden houden. De van toepassing zijnde regels zullen op de website worden gezet, in of bij de beschrijving van zo'n promotie. Wij behouden ons het recht voor om deze regels naar eigen goeddunken te interpreteren, en u gaat hierbij akkoord met onze interpretatie.

De website is toegankelijk vanuit landen over de hele wereld. U begrijpt dat sommige of alle producten of diensten die op de website worden gegeven niet beschikbaar zijn voor aankoop door personen die in bepaalde rechtsgebieden of geografische gebieden wonen. Cycle England behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, de voorziening van een bon voor enig product of enige dienst uit te sluiten of op andere wijze te beperken voor personen in bepaalde rechtsgebieden of geografische gebieden. Cycle England verklaart en garandeert niet dat enig product of enige dienst die op de website wordt aangeprezen, door een bepaalde persoon kan worden gekocht.

Sommige van de deals worden verschaft voor een beperkt aan kopers of een beperkt aantal aankopen, zoals gespecificeerd is voor de bepaalde deal. Enige poging door een koper om meer dan het voor een bepaalde deal toegestane aantal bonnen te bemachtigen door het gebruik van meerdere of verschillende identiteiten, creditcards, vormen, registraties, adressen of enige andere methode zal de aankopen van die persoon ongeldig maken. Cycle England zal geheel naar eigen goeddunken besluiten of een bepaald koopgedrag een schending vormt van deze regels

13 Beperking van aansprakelijkheid

(a) enige indirecte, speciale of gevolgverliezen;

(b) in verband met verliezen of schades als gevolg van aangebrachte veranderingen in de inhoud van deze website door onbevoegden;

(c) enig verlies van zaken, gegevens, winst, opbrengst, goodwill, gebruik of geanticipeerde besparingen; of

(d) verlies van of schade aan uw gegevens of die van derden.

14 Schadevergoeding

(i) uw gebruik van en uw toegang tot Cycle England; (ii) uw schending van enige voorwaarden van deze algemene voorwaarden; (iii) uw schending van de rechten van enige derde partijen, inclusief zonder beperking enige intellectuele eigendoms- of privacyrechten; of (iv) enige vordering dat enige door u ingediende inhoud schade berokkent aan een derde partij. Deze verplichting tot schadevergoeding zal voortduren na een eventuele beëindiging van deze algemene voorwaarden; en uw gebruik (of niet-gebruik) van de website.

15 Geschillen met andere partijen

16 Klachtenprocedure

Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en alles te doen om een bevredigende oplossing voor u te vinden om u als gewaardeerde klant te behouden.

17 Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om onze overeenkomst met u onder deze algemene voorwaarden te beëindigen, naar onze keuze en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande berichtgeving, en deze algemene voorwaarden zullen automatisch worden beëindigd in het geval u enige van de hierin uiteengezette voorwaarden overtreedt. In het geval van een beëindiging moet u onmiddellijk uw toegang tot de website en diensten staken. Aan enige bonnen die voorafgaand aan de beëindiging zijn verstrekt, zal worden voldaan in overeenkomst met de algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op deze bonnen.

18 Algemeen

Eventuele geschillen in verband met deze website zijn onderhevig aan het exclusieve rechtsgebied van de gerechten van Engeland en Wales.

Zo niet, dan moet u het gebruik van de website staken.

Cycle England – Welcome to Yorkshire
Dry Sand Foundry
Foundry Square
Holbeck
Leeds
LS11 5QN
Groot-Brittanië

Telefoon: 0113 322 3500