Menu

Privacybeleid van Cycle England

PRIVACYBELEID

Wie wij zijn

Welcome to Yorkshire is een 'Limited by Guarantee'-vennootschap met als doel om het toerisme en de ontwikkeling van Yorkshire te bevorderen. Cycle England is een project dat wordt gefundeerd door DEF VisitEngland, onder beheer van Welcome to Yorkshire.

Onze statutaire zetel bevindt zich op Welcome to Yorkshire, Dry Sand Foundry, Foundry Square, Holbeck, Leeds, LS11 5DL, GB.

Company Limited by Guarantee nr. 

Ten behoeve van de privacywetgeving zijn wij de gegevensbeheerder, op het kantoor van de Information Commissioner als registratienummer: ZA321397

Privacywetgeving wil zeggen de Data Protection Act van 1998 (geamendeerd door de Data Protection Act van 2018), de Data Protection Directive 95/46/EC van de EU, de Regulation of Investigatory Powers Act van 2000, de Telecommunications (Lawful Business Practice)(Interception of Communications) Regulations van 2000 (SI 2000/2699), de Electronic Communications Data Protection Directive 2002/58/EC, de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations van 2003, de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations van 2011, de General Data Protection Regulation (vanaf 25 mei 2018) en alle andere geldende wetten en voorschriften in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en privacy in alle van toepassing zijnde rechtsgebieden zoals geamendeerd en vervangen, inclusief waar van toepassing de richtlijnen en gedragscodes die door de Engelse Information Commissioner of een dergelijke andere autoriteit inzake gegevensbescherming zijn uitgegeven.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij herzien deze melding regelmatig als onderdeel van onze interne processen en wanneer onze diensten, activiteiten of processen wijzigen. Deze kan op elk moment worden gewijzigd, maar de meest recente versie staat op onze website: www.yorkshire.com

Deze melding is gedateerd op 23 mei 2018.

Contact met ons opnemen

Als u nadere informatie wilt over ons privacybeleid of de uitoefening van enige van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen:

Per post naar Data Protection Officer, Welcome to Yorkshire, Dry Sand Foundry, Foundry Square, Holbeck, Leeds, LS11 5DL, GB.

 

Via onze website www.yorkshire.com

Klachten:

Wij nemen klachten wat betreft uw privacy zeer serieus. Als u denkt dat de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens vergaren of gebruiken onrechtvaardig, misleidend of ongepast is, laat ons dat dan weten. Wij zullen u met genoegen extra informatie of uitleg geven. Wij horen ook graag suggesties voor verbeteringen in onze procedures.

U kunt ook contact opnemen met het kantoor van de Information Commissioner op www.ico.org.uk, of schrijf naar Wycliffe House Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF, of bel 0303 123 1113 voor informatie, advies of om een klacht in te dienen.

Uw privacyrechten

U heeft bepaalde rechten in verband met uw persoonlijke gegevens.

U heeft het recht om te worden geïnformeerd over hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken, inclusief waarom wij ze nodig hebben en hoe wij ze zullen gebruiken.

U kunt de informatie die u nodig heeft in deze privacyverklaring vinden.

 

U heeft het recht van toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt op elk moment een kopie aanvragen van de gegevens die wij over u bewaren.

U kunt ervoor kiezen om uw recht van toegang uit te oefenen via elk van onze contactkanalen, maar wij zullen u daarbij wellicht vragen om gedocumenteerd bewijs van uw identiteit te verschaffen voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen. Wij zullen wellicht ook contact met u opnemen om uw aanvraag te verduidelijken of om ervoor te zorgen dat wij alle nodige informatie hebben om volledig aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Volgens de privacywetgeving moeten wij binnen 30 kalenderdagen na verificatie van uw identiteit reageren op uw aanvraag (of binnen 3 maanden voor meer ingewikkelde gevallen). U zult zo snel als wij dat redelijkerwijs kunnen een volledig antwoord ontvangen en wij streven ernaar om alle verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens binnen 30 kalenderdagen vanaf de bevestiging van uw identiteit af te werken. In meer ingewikkelde gevallen waar wij binnen die tijd geen volledig antwoord kunnen geven, zullen wij u binnen 30 kalenderdagen aanschrijven om uit te leggen waarom wij meer tijd nodig hebben.

Voor de verwerking van aanvragen om persoonlijke gegevens rekenen wij niets.

Als u daarmee akkoord gaat, zullen wij proberen om op informele manier op uw aanvraag te reageren, bijvoorbeeld door u telefonisch de specifieke informatie te geven die u nodig heeft.

U heeft het recht om ons te vragen om persoonlijke gegevens die wij over u bewaren te corrigeren als die niet kloppen.

Als u denkt dat de gegevens die wij over u bewaren niet juist of volledig zijn, kunt u ons op elk moment vragen om ze te corrigeren of aan te vullen, via enige van onze contactkanalen. Wij zullen incorrecte of onvolledige gegevens zo veel mogelijk onmiddellijk corrigeren.

In meer ingewikkelde gevallen zullen wij redelijke stappen nemen om de nauwkeurigheid van de gegevens die wij hebben te bevestigen. Terwijl wij de nauwkeurigheid van de gegevens onderzoeken, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens beperken.

Wij zullen u zo snel mogelijk de uitkomst van ons onderzoek laten weten. Alle gegevens waarvan wij kunnen verifiëren dat ze incorrect zijn, zullen binnen een maand van de ontvangst van het verzoek worden gecorrigeerd. 

U heeft het recht om te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen

In sommige omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen om gegevens die wij over u hebben te verwijderen.  Als wij u bijvoorbeeld om toestemming hebben gevraagd om de gegevens te verwerken en u die toestemming intrekt.

Wij zullen zo snel als wij dat kunnen reageren op uw aanvraag en wij zullen ingewilligde verzoeken binnen een maand uitvoeren.

Wij kunnen geen gegevens verwijderen die wij volgens de wet of bepaalde voorschriften moeten bewaren. Wij kunnen ook weigeren om uw aanvraag uit te voeren als wij vinden dat die excessief is. Als uw aanvraag van verwijdering wordt geweigerd, zullen wij uitleggen wat de reden daarvoor is.

U heeft het recht om ons te vragen om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om ons te vragen om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken (bijvoorbeeld als u ons heeft verteld dat de gegevens niet kloppen of als u bezwaar heeft gemaakt tegens de verwerking door ons). Terwijl wij uw bezwaar of verzoek om uw gegevens te corrigeren onderzoeken, zullen wij het gebruik van uw gegevens beperken.

Wij zullen zo snel als wij dat kunnen, reageren op uw aanvraag en wij zullen binnen een maand reageren op aanvragen.

Als uw bezwaar geen succes heeft, zullen wij pas doorgaan met de verwerking nadat wij u de uitkomst van het onderzoek hebben laten weten.

Wanneer de verwerking wordt beperkt, is het ons nog wel toegestaan om uw persoonlijke gegevens te bewaren, zonder ze te gebruiken. Gegevens in verband met deze aanvragen worden niet automatisch verwijderd, tenzij u daar nadrukkelijk om vraagt.

U heeft het recht op gegevensportabiliteit

Indien wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of voor de uitvoering van een contract verwerken, en de verwerking automatisch gebeurt, heeft u het recht om de gegevens voor uw eigen doeleinden over te brengen of te kopiëren naar een ander systeem. Als wij dit in de toekomst doen, kunt u een verzoek indienen en kunnen deze gegevens voor u vanuit ons systeem worden geëxporteerd.

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken

Wij verwerken de meeste gegevens die wij over u vergaren op de wettelijke basis van 'legitieme belangen'.  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons op deze wettelijke basis, of voor marketingdoeleinden (inclusief profilering). 

Wij zullen zo snel mogelijk op uw bezwaar reageren, met details van de stappen die wij redelijkerwijs kunnen nemen. Als wij vinden dat er duidelijk een belangrijke reden is om door te gaan met de verwerking, zullen wij de reden daarvoor uitleggen.

Wij zullen aanvragen om met directe marketing te stoppen, zo snel als wij uw bezwaar ontvangen, inwilligen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, via enige van onze contactkanalen.

Wettelijke basis voor verwerking

Volgens de privacywetgeving moeten wij een wettelijke basis hebben voor de verwerking van uw gegevens; de wettelijke basis hangt af van de omstandigheden van hoe en waarom wij uw gegevens in bezit hebben.  Gewoonlijk doen wij dit in de volgende gevallen:

 • de verwerking is nodig voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, tenzij er een goede reden is om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en dan gaat dat voor;
 • u heeft ons toestemming gegeven om de gegevens te verwerken, bijv. in verband met bepaalde marketingactiviteiten;
 • de verwerking is nodig voor een contract dat wij hebben, of omdat ons is gevraagd om specifieke stappen te nemen voordat wij een contract aangaan;
 • de verwerking is nodig voor de naleving van een wettelijke verplichting waar wij onderhevig aan zijn, d.w.z. wij moeten bepaalde gegevens aan de belastingdienst verschaffen;
 • de verwerking is voor ons nodig om te voldoen aan de wet.

Gegevens die wij over u vergaren en wat wij daarmee doen

Om diensten aan u te kunnen leveren, moeten wij gegevens over u vergaren, verwerken en bewaren.  Wij gebruiken uw gegevens voor de algemene zakelijke administratie, ondersteuning, verbetering en ontwikkeling, om statistische gegevens te verschaffen om te voldoen aan onze wettelijke vereisten en om onze wettelijke rechten ten uitvoer te kunnen brengen. Als wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen wij dat op manieren doen die overeenkomt met de privacywetgeving of door u daar zo veel mogelijk vooraf van op de hoogte te stellen.

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn gegeven of vergaard.

Wij vergaren verschillende soorten gegevens over u. In de meeste gevallen worden de gegevens die wij over u vergaren direct door u verschaft. Dit helpt ons om te bevestigen dat de gegevens die wij vergaren correct en zo actueel mogelijk zijn. Wij zullen dit gewoonlijk bij het eerste contact met u doen, maar wij kunnen u op daaropvolgende keren van tijd tot tijd vragen om uw gegevens te bevestigen.

Het soort gegevens dat wij over u vergaren en bewaren hangt af van uw relatie met ons. In bijna alle gevallen zullen wij u echter vragen om uw naam, adres en contactgegevens (inclusief telefoonnummer, e-mailadres of identificatie van sociale media) - om contact met u op te nemen over uw aanvragen, of uw lidmaatschap, en u op de hoogte te houden van de diensten die u heeft aangevraagd of die u van ons ontvangt, u te informeren over onderbrekingen van de diensten, of om contact met u op te nemen met andere informatie in verband met ons bedrijf; financiële gegevens (inclusief methode van betaling en gegevens van bankrekening) - voor het abonnement op de diensten die u ontvangt en de administratie van uw betaling;

Wij zullen uitsluitend gevoelige persoonlijke gegevens over u vergaren als u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft, en voor een gespecificeerd doel dat u op dat moment wordt uitgelegd.

Als u telefonisch contact met ons opneemt, zullen wij een kopie van de opname bewaren.

Als u per post contact met ons opneemt, zullen wij dat bewaren.

Als u onze website gebruikt, zullen wij dat bijhouden en kunnen wij extra gegevens over uw vergaren om betere digitale diensten en functionaliteit van de website te verschaffen.

Meer gedetailleerde informatie over wat wij in verschillende omstandigheden vergaren en hoe dit wordt gebruikt, staat hieronder uiteengezet in 'wat u kunt verwachten als u contact met ons opneemt’.

Gegevens die wij van anderen over u vergaren of bemachtigen

Het liefste vergaren wij de gegevens direct van u. Dit helpt ons om te bevestigen dat de gegevens die wij vergaren correct en zo actueel mogelijk zijn.

Wij kunnen tevens gegevens ontvangen van onze bedrijfspartners of sub-contractanten in verband met diensten die zij aan u leveren, of om te reageren op een klacht die u heeft ingediend.

Wij werken tevens nauw samen met vertrouwde partners (inclusief bijvoorbeeld bedrijfspartners, subcontractanten in technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, leveranciers van analytische gegevens, leveranciers van zoekgegevens, plaatselijke autoriteiten, kredietreferentiebureaus en incassobureaus) en wij kunnen van hen gegevens over u ontvangen.

Als u telefonisch of schriftelijk contact met ons opneemt (inclusief via e-mail, live chat, sociale media of onze website) zullen wij de correspondentie opnemen, bijhouden of kopieën bewaren. Wij bewaren deze gegevens om verschillende redenen (inclusief fraudepreventie en criminaliteitsgegevens/-onderzoek) maar de belangrijkste redenen zijn om:

 • ons te helpen bij onze reactie op eventuele vragen die u heeft; 
 • ervoor te zorgen dat onze service aan u zo goed mogelijk is;
 • normen te handhaven en te assisteren bij de training van ons personeel;
 • te demonstreren dat wij onze wettelijke verplichtingen nakomen; en
 • onze gegevens bij de tijd te houden zodat wij u geen diensten aanbieden waar u geen behoefte aan heeft.

Telefonisch contact met ons opnemen

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, zullen wij misschien uw telefoonnummer aan uw gegevens toevoegen zodat wij in de toekomst contact met u kunnen opnemen om verdere diensten of informatie te kunnen aanbieden.

Wij kunnen een telefoonnummer dat op uw account staat vermeld gebruiken om contact met u op te nemen om uw lidmaatschap met u te bespreken of om u via tekstberichten herinneringen te sturen van achterstallige betalingen.

Per post contact met ons opnemen

Alle post van klanten, inclusief pakketten, die door ons wordt ontvangen, wordt elektronisch gescand en op ons systeem gezet. Voor het geval de post in verband staat met identificeerbare gegevens of een identificeerbare account, zullen wij de brief en bijlagen in dat archief bewaren.

Post wordt op een beveiligde plaats van het gebouw opgeslagen en verwerkt. Het behoud van papieren en elektronische beelden van een ontvangen post staat in detail beschreven in onze regels betreffende gegevensbehoud.

Ons mailen

Als u ons een e-mailbericht stuurt, zullen wij via het aan ons opgegeven e-mailadres reageren. Wij kunnen uw e-mailadres toevoegen aan uw account en wij zullen het wellicht voor toekomstige communicatie gebruiken.

Let wel dat e-mail niet beschouwd wordt als een veilige communicatiemethode. Als u zich zorgen maakt over de veiligheid van de verzonden informatie verzoeken wij u om dat met ons te bespreken zodat wij alternatieve manieren van contact kunnen voorstellen.

Aan ons verzonden e-mailberichten kunnen door ons worden bijgehouden en gebruikt om beveiligingsredenen en voor het bewaken van de naleving van onze eigen beleidslijnen. E-mailberichten worden opgeslagen, gearchiveerd en verwijderd in lijn met onze gegevensbeveiligings- en gegevensbehoudsbeleidslijnen.

Contact met ons opnemen via sociale media

Wij adviseren u om uw persoonlijke contact- of andere gevoelige gegevens niet op een openbare website voor sociale media te zetten. Als u via sociale media contact met ons opneemt om een probleem te melden, zullen wij u vragen om ons privé een bericht te sturen om de nodige gegevens te ontvangen. Wij zullen soms een meer geschikte contactmethode voorstellen.

Een klacht indienen

Als u een klacht bij ons indient, zullen wij ons klachtenproces volgen.

Wij zullen soms de details over uw klacht intern doorgeven om deze volledig te kunnen onderzoeken. Als u uw klacht doorgeeft aan het kantoor van de Information Commissioner, zullen wij de gegevens soms aan hem of haar doorgeven om uw klacht te ontvangen.

Als de klacht in verband staat met een service die door een derde partij wordt geleverd, zullen wij de gegevens daaraan doorgeven om een oplossing te vinden voor uw klacht.  Als de klager niet wil dat er gegevens worden vrijgegeven die hem of haar identificeren, zullen wij dat proberen te respecteren. Het kan echter zijn dat het niet mogelijk is om een klacht anoniem in behandeling te nemen.

Wij zullen de persoonlijke gegevens die wij vergaren uitsluitend gebruiken om de klacht in behandeling te nemen en om het niveau van de door ons geleverde service te onderzoeken. Wij zullen soms statistische gegevens samenstellen (bijvoorbeeld het aantal klachten dat wij ontvangen), maar niet in een vorm waarbij individuen worden geïdentificeerd.

Wij houden klachten in lijn met ons gegevensbehoudbeleid. Dit betekent dat de gegevens in verband met een klacht zeven jaar na de afsluiting worden bewaard.

Onze website bezoeken

Telkens als u onze website of een mobiele applicatie gebruikt, zullen wij automatisch de volgende gegevens vergaren:

technische gegevens - deze omvatten het IP-adres (Internet Protocol) dat is gebruikt om uw apparatuur met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, type en versie browser, tijdzone-instelling, soorten en versies van plugins, besturingssysteem en platform;

Locatiegegevens - bij het gebruik van één van onze diensten op onze website of mobiele apps die gebruik maken van de locatie kunnen wij gegevens vergaren en verwerken over de plaats waar u zich bevindt. Als u de functie wilt gebruiken, wordt u om toestemming gevraagd om uw gegevens voor dat doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, door de geologische locatie-instelling van uw browser of de locatie-bewustzijnstoestemmingen van uw mobiele apparatuur te veranderen.

Sessiegegevens - informatie over uw bezoek, inclusief de URL-clickstream (Uniform resource Locators) naar, binnen en uit onze website (inclusief datum en tijd); producten die u heeft bekeken of waar u naar heeft gezocht; paginaresponstijden, downloadfouten, lengte van bezoek aan bepaalde pagina's, informatie over interactie met pagina's (zoals scrollen, klikken, en muisposities), en de methodes die zijn gebruikt om de pagina te verlaten en telefoonnummers die zijn gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen.

Wij gebruiken de gegevens die via cookies en soortgelijke technologie vergaard zijn om analytische gegevens te vergaren en analyseren over bezoeken aan onze websites, om de websites aan te passen en te verbeteren voor bezoekers en om de technische prestaties te verbeteren (zie hieronder voor nadere informatie). Wij zullen de gegevens niet gebruiken om uw persoonlijk te identificeren of om bepaalde beslissingen over u te nemen.

Derde partijen

Onze website kan tevens links bevatten naar en van andere websites inclusief ons netwerk van partners en aangeslotenen. Als u een link naar enige van deze websites volgt, moet u weten dat wij geen controle hebben over deze websites of de inhoud daarvan. Deze websites volgen hun eigen privacybeleid en wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het feit dat u ze bezoekt. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden van de website van de derde partij te bestuderen.

Informatie over het gebruik van ons online lidmaatschapsplatform.

Bij de registratie heeft u uw naam, e-mailadres en een wachtwoord nodig en ook telkens als u uw lidmaatschapsaccount bekijkt.  Geef uw wachtwoord niet aan anderen door, zelfs niet aan ons personeel.

Wij behouden ons het recht voor om online accounts te verwijderen als wij van mening zijn dat er misbruik van wordt gemaakt of dat ze zijn gedupliceerd of een bepaalde tijd inactief of ongeldig zijn. Waar mogelijk zullen wij het u per e-mail laten weten als wij uw account sluiten. Wij kunnen uw abonnementmateriaal nog wel per post blijven sturen.

 

Informatie over de cookies die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze diensten en websites werken, of dat ze meer efficiënt werken, en ook om gegevens te vergaren. Wij kunnen gegevens bemachtigen over uw algemeen gebruik van het internet door middel van een cookiebestand dat op uw browsers, mobiele apparatuur of de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons om onze website te verbeteren en een betere en meer persoonlijke service te geven. Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn essentieel voor de geleverde diensten op de website.

Meer gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken is hier te vinden: www.cycle-england.co.uk/nl/cookie-beleid

Gegevens die wij aan anderen doorgeven

In de meeste omstandigheden zullen wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming vrijgeven. Er zijn echter omstandigheden waarin wij sommige van uw gegevens door moeten geven om te voldoen aan onze verplichtingen of waar dit door de privacywetgeving is toegestaan.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens met alle leden van het team van Welcome to Yorkshire delen. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat de service die wij u bieden consistent is voor al onze producten.

Wij delen uw persoonlijke gegevens met onze werknemers van Welcome to Yorkshire; alle toegang daartoe wordt beheerd in overeenstemming met onze beleidslijnen betreffende IT-beveiliging.

Wij hebben bepaalde wettelijke verplichtingen om gegevens aan derde partijen door te geven. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derde partijen doorgeven als wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting. Om uw gegevens op die manier te verwerken, hebben wij niet u toestemming nodig.

Soms neemt de HMRC (belastingdienst), de DWP (afdeling voor werk en pensioenen), de politie, fraudebureaus of Immigration UK Visas and Immigration contact met ons op om ons om gegevens te vragen over onze individuele leden en klanten. Onder de privacywetgeving is het ons toegestaan om deze gegevens zonder uw toestemming met die derde partijen te delen en daar hoort u ook niet van als dat gebeurt. Dit is ter ondersteuning van de preventie en detectie van criminaliteit.

Overeenkomsten die wij met andere organisaties hebben om gegevens te delen

Wij gebruiken vertrouwde partners en subcontractanten om sommige van uw persoonlijke gegevens te verwerken. 

Ten behoeve van alle betrokkenen hebben wij bepaalde overeenkomsten betreffende het delen van gegevens in positie. Bijvoorbeeld hebben wij bepaalde overeenkomsten in positie met sommige partners om ervoor te zorgen dat de gegevens over klanten kloppen. Daarvoor kan het nodig zijn om de namen en adressen van klanten door te geven.

Bepaalde vertrouwde partners die wij gebruiken kunnen toegang hebben tot uw gegevens

Wij gebruiken vertrouwde partners om ons te helpen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens en om bepaalde diensten aan u te leveren. Al onze gegevensverwerkers hebben een bindend contract met ons waardoor hun toegang en hantering van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt tot wat er nodig is voor de uitvoering van hun contract.

Wij gebruiken:

 • externe leveranciers voor IT en software voor verschillende systemen, zoals onze sociale media en e-mailbeheer,ons open source content management systeem (CMS) voor het plaatsen van inhoud op onze websites, en andere om ons te helpen bij het verwerken van de grote hoeveelheden gegevens dat wij moeten beheren.

Deze leveranciers bewaren soms (backup-) gegevens op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Wij hebben ons best gedaan om te bevestigen dat deze regelingen voldoen aan de vereisten van de privacywetgeving voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar buiten de EER.

 • bedrijven die ons helpen om betalingen te verwerkingen, inclusief automatische betalingen met kaarten en via cheques; 
 • Van tijd om tijd hebben bij juridisch advies nodig en kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan onze juridische adviseurs of onze verzekeringsmaatschappijen of andere professionele adviseurs, om advies te krijgen of een vordering te doen.

Waar wij uw gegevens bewaren en hoe wij ze veilig houden

Alle persoonlijke gegevens van klanten worden op onze beveiligde IT-servers van onze bedrijfssystemen opgeslagen. Wij gebruiken een set beleidslijnen betreffende IT en beveiliging om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig wordt gehouden, inclusief van toepassing zijnde toegangs- en auditcontroles.

Wij gebruiken anti-virussoftware en fire walls om tegen cyber-aanvallen te beveiligen. Helaas is de overdracht van gegevens via internet niet helemaal veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, kunnen wij de beveiliging niet garanderen van gegevens die u naar ons stuurt als die buiten onze beveiligingsregelingen valt; de overdracht is voor uw eigen risico.

Wij hebben tevens een strikte fysieke beveiliging op alle onze websites en onze werknemer krijgen allemaal training op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens soms op uw plaatselijke apparatuur, zoals uw computer of mobiele telefoon, plaatsen om u te assisteren bij herhaaldelijk gebruik van onze diensten. Wij hebben geen controle over toegang tot deze informatie door onbevoegden. U kunt deze gegevens op elk moment verwijderen met behulp van de voorzieningen van uw internetbrowser of door de applicatie van uw mobiele apparatuur te verwijderen.

Indien wij gegevens naar derden overbrengen om hen in staat te stellen om ze namens ons te verwerken (zie de informatie over vertrouwde partners hierboven), zorgen wij ervoor dat de leveranciers minimaal voldoen aan de relevante wettelijke vereisten voor de overdracht van gegevens naar hen en dat ze ze veilig houden.

Hoe lang wij uw gegevens zullen bewaren

Wij bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als wij ze nodig hebben. Wij zullen bepaalde gegevens (zoals contactgegevens en bankgegevens) zo lang bewaren als u een relatie met ons heeft.  In ons gegevensbehoudsbeleid en -regels staan deze periodes in detail uiteengezet, maar de lengte van de tijd is afhankelijk van het doel van de verwerking.

Over het algemeen bewaren wij:

 • gegevens betreffende lidmaatschap, correspondentie, klachten, financiële details en contactgeschiedenis over onze klanten - wij zullen deze gegevens bewaren zo lang u een betrekking met ons heeft voor onze diensten, en daarna nog maximaal zeven jaar;
 • aanvragen van gegevenssubjects (d.w.z. toegangsaanvragen en bezwaren) voor maximaal twee jaar;
 • webchats en sociale mediaposts (in externe systemen) voor maximaal twaalf maanden, tenzij in verband met een klacht;

Na deze tijd worden uw persoonlijke gegevens ofwel verwijderd of geanonimiseerd.

Deze bewaarperiodes kunnen in speciale gevallen worden verlengd als dit door de wet wordt toegestaan of voorgeschreven - bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval op één van onze evenementen of voor het verweer van een rechtsvordering.